js比较多位版本号,支持字母和其他符合

2019-06-05 发表在 编程语言 1745

function compare(current, latest) {

    var a = current.split(/./);     var b = latest.split(/./);     var len = a.length - b.length;     var type = 1;     if (len > 0) {         type = 2;     } else if (len < 0) {         type = 1;     }     len = Math.abs(len);     for (var i = 0; i < len; i++) {         type == 1 ? a.push('0') : b.push('0');     }

    for (var k = 0; k < a.length; k++) {         var d = a[k].charCodeAt(0), c = b[k].charCodeAt(0)

        if (d == c) {             continue         }         return c > d;     }     return false }

var current = '2.2.a'; var latest = '2.2.b';

console.log(compare(current, latest))


作者:Java笔记
本站使用「署名 4.0 国际」创作共享协议,转载请在文章明显位置注明作者及出处。
评论
登录以后才可以发布评论哦, 点击登录 发布评论
评论列表 0人参与,0条评论
暂时还没有人评论,快来一条神回复吧!