js比较多位版本号,支持字母和其他符合

2019-06-05 发表在 编程语言 3292
  function compare(current, latest) {
  
      var a = current.split(/\./);
      var b = latest.split(/\./);
      var len = a.length - b.length;
      var type = 1;
      if (len > 0) {
          type = 2;
      } else if (len < 0) {
          type = 1;
      }
      len = Math.abs(len);
      for (var i = 0; i < len; i++) {
          type == 1 ? a.push('0') : b.push('0');
      }
  
      for (var k = 0; k < a.length; k++) {
          var d = a[k].charCodeAt(0), c = b[k].charCodeAt(0)
  
          if (d == c) {
              continue
          }
          return c > d;
      }
      return false
  }
  
  var current = '2.2.a';
  var latest = '2.2.b';
  
  console.log(compare(current, latest))


  作者:Java笔记
  本站使用「署名 4.0 国际」创作共享协议,转载请在文章明显位置注明作者及出处。
  评论
  登录以后才可以发布评论哦, 点击登录 发布评论
  评论列表 0人参与,0条评论
  暂时还没有人评论,快来一条神回复吧!